Vyhledat v textu

Odpady

  1. Vznik odpadu - Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
  2. Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, k využití nebo k odstranění jiné osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. – zde vzniká povinnost vést průběžnou evidenci nakládání s odpady
  3. Vznik nebezpečného odpadu - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností
  4. Při vzniku nebezpečného odpadu je nutno mít souhlas ke shromažďování nebezpečného odpadu vydaný příslušným odborem životního prostředí obce s rozšířenou působností.
  5. Shromažďováním odpadů se rozumí krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.
  6. Kdo je původce odpadu - původcem odpadů - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

Zajímají mě bližší informace o odpadech.