Vyhledat v textu

Voda

 1. V rámci podnikání odebíráme a vypouštíme vodu. Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu. Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna. Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
 2. Odpadní vody - Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
 3. Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen „povolení k nakládání s vodami“) je třeba
 1. jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi
  -  k jejich odběru,
  -  k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,
  -  k využívání jejich energetického potenciálu,
  -  k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání,
  -  k jinému nakládání s nimi,
 2. jde-li o podzemní vody
  -   k jejich odběru,
  -   k jejich akumulaci,
  -   k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny,
  -   k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou,
  -   k jinému nakládání s nimi,
 3. k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
 4. k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,
 5. k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových, pokud nejde o činnost prováděnou na základě povolení podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě),
 6. k užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona).

Zajímají mě bližší informace o vodě.