Vyhledat v textu

Lapoly a odlučovače

Jsou určeny pro akumulaci dešťových nebo odpadních vod, usazení sedimentů (kalů) a následné odloučení ropných látek (např. z dešťových vod na komunikacích a parkovištích, čerpacích stanicích, myčkách vozidel apod.) nebo tuků z kuchyňských provozů (restaurace, jídelny, hotely).

Na základě vašich požadavků a možností daných provozem Vaší podnikatelské činnosti navrhneme vhodný lapol nebo odlučovač s dostatečnou kapacitou a účinností. Součástí návrhu a dodání je vždy Prohlášení o vlastnostech, Technická dokumentace, návrh Provozní řádu a Provozního deníku, Protokol o těsnosti a Záruční list. V případě Vašeho zájmu zároveň zajišťujeme zpracování žádosti o povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod a projednání podmínek s místně příslušným správcem vodního toku a vodoprávním úřadem, je-li vyžadováno. Na základě podmínek vydaného povolení k vypouštění nebo podmínek stanovených místním kanalizačním řádem pro Vás provedeme akreditované odběry a laboratorní analýzy vzorků odpadních vod ve stanoveném rozsahu, četnosti a způsobu odběru.

Následný provoz je velmi jednoduchý, ale jako každé zařízení potřebuje pro správnou funkci pravidelnou kontrolu, servis a čištění. Pravidelným servisem vám garantujeme vyhovující limity pro vypouštění odpadních vod. Čištění doporučujeme provádět v souladu s provozním řádem (minimálně 1x ročně) nebo dle potřeby dané výsledkem laboratorních analýz.

Vyčistíme vám i všechny typy jímek a nádrží.

Nejvíce používané typy odlučovačů:

Odlučovač tuků

Odlučovač tuků slouží k zachycení tuků a olejů z odpadních vod restaurací, jídelen, kuchyní, výroben lahůdek a masných produktů, cukráren a podobných provozů jako předřazený čistící stupeň před čistírnou odpadních vod resp. před vypouštěním vod do veřejné kanalizace. Odlučovač tuků se osazuje co nejblíže zdroji tukových látek. Do odlučovače tuků nelze vypouštět dešťové vody a vody ze sociálních zařízení. Pro účinné gravitační čištění nesmí být tuky a oleje emulgované (vysoká koncentrace tenzidů, alkálií), proto není vhodné vypouštět do odlučovače tuků vody z myček nádobí. Do odlučovače tuků není rovněž vhodné přivádět odpadní vody z drtičů nebo škrabek (nadměrné zanášení odlučovače sedimenty). Použití čistících prostředků, vyšší teploty odpadní vody, nadměrné zatížení tuky nebo sedimenty musí být zohledněno při návrhu velikosti lapáku tuku.

Odlučovač ropných látek

Odlučovač ropných látek se používá k čištění vod znečištěných lehkými kapalinami (volnými ropnými látkami), například dešťových vod z ploch parkovišť, čerpacích stanic, odstavných a manipulačních ploch apod. nebo odpadních vod z průmyslových provozů, mycích ramp, autoservisů apod. V případě většího znečištění hrubými nečistotami odpadní vody lze před odlučovač ropných látek lze osadit sedimentační kalovou nádrž. Pro zvýšení účinnosti lze odlučovač zároveň osadit sorpčním nebo koalescenčním filtrem.

 V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat - napište nám nebo volejte 603 554 674.