Vyhledat v textu

Aktuální platná legislativa

Odpadové hospodářství

541/2020 Sb. Zákon o odpadech
542/2020 Sb. Zákon o výrobcích s ukončenou životností
157/2009 Sb. Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
xxx/2022 Sb. Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem
16/2022 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností
345/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností
257/2009 Sb. Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě

 

Vodní hospodářství

254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
450/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
216/2011 Sb. Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
328/2018 Sb. Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových
431/2001 Sb. Vyhláška o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
183/2018 Sb. Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
590/2002 Sb. Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla
471/2001 Sb. Vyhláška o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
428/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
252/2013 Sb. Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
252/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
57/2016 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
401/2015 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

 

Ochrana ovzduší

201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
383/2012 Sb. Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
330/2012 Sb. Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
257/2012 Sb. Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
312/2012 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
189/2018 Sb. Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
280/2020 Sb. Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

Chemické látky a chemické směsi

350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

1907/2006 REACH

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

1272/2008 CLP

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006
163/2012 Sb. Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Obalové hospodářství

477/2001 Sb. Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
30/2021 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech
116/2002 Sb. Vyhláška o způsobu označování vratných zálohovaných obalů
111/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů

IRZ a ISPOP

25/2008 Sb. Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
145/2008 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
166/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES

Ostatní legislativa

64/1987 Sb. Vyhláška o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií)
167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
295/2011 Sb. Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění
17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
289/1995 Sb. Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)