Vyhledat v textu

Poradenské služby

V případě, že si nejste jisti, zda se na Vaší společnost některá z níže uvedených povinností vztahuje, neváhejte nás kontaktovat, rádi k Vám přijedeme a zdarma vypracujeme posouzení stávajícího stavu s návrhem na případnou spolupráci k oboustranné spokojenosti.

Odpadové hospodářství

V souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností včetně prováděcích předpisů pro Vás provedeme a zajistíme:

 • zatřídění jednotlivých druhů produkovaných odpadů dle Katalogu odpadů,
 • vyhotovení Identifikačních listů nebezpečných odpadů,
 • označení shromažďovacích prostředků nebezpečných a ostatních odpadů,
 • vedení průběžné evidence vzniku odpadů, nakládání s nimi a jejich využívání a odstraňování,
 • zpracování a podání hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence prostřednictvím integrovaného systému ISPOP,
 • zpracování provozních řádů zařízení pro nakládání s odpady včetně schválení místně příslušným Krajským úřadem a Hygienickou stanicí,
 • zpracování a projednání žádostí o udělení souhlasu pro upuštění od třídění odpadů,
 • akreditovaný odběr vzorků odpadů a laboratorní analýzy akreditovanou laboratoří,
 • zpracování a projednání žádostí o zapsání na Seznamy osob uvádějící vybrané výrobky na trh,
 • zpracování ročních zpráv osob uvádějící vybrané výrobky na trh,
 • spolupráci při jednání s orgány veřejné správy a kontrolách,
 • školení pracovníků v problematice odpadového hospodářství.

Vodní hospodářství

V souladu se zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů včetně prováděcích předpisů pro Vás provedeme a zajistíme:

 • zpracování žádostí pro povolení vypouštění odpadních vod, odběr podzemních nebo povrchových vod, k jinému nakládání s vodami včetně projednání a vydání rozhodnutí místně příslušným správcem vodního toku a vodoprávním úřadem,
 • zpracování a podání ročních hlášení o množství a kvalitě vypouštěných vod, množství odebrané podzemní nebo povrchové vody, poplatkové hlášení a přiznání apod. prostřednictvím integrovaného systému ISPOP,
 • provedení zkoušek těsnosti skladovacích nádrží a jímek závadných látek,
 • návrh a dodání lapolů, odlučovačů ropných látek, odlučovačů tuků, záchytných jímek apod.,
 • hydrogeologické posudky,
 • zpracování Havarijního plánu včetně projednání s místně příslušným správcem vodního toku a schválení vodoprávním úřadem,
 • zpracování provozních řádů včetně návrhů provozních deníků vodních děl (např. biologických a chemických čistíren odpadních vod, odlučovačů ropných látek a tuků, retenčních a usazovacích nádrží apod.),
 • akreditovaný odběr vzorků odpadních a pitných vod a laboratorní analýzy akreditovanou laboratoří,
 • spolupráci při jednání s orgány veřejné správy a kontrolách,
 • školení pracovníků v problematice vodního hospodářství.

Ochrana ovzduší

V souladu se zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší včetně prováděcích předpisů pro Vás provedeme a zajistíme:

 • zařazení a evidenci vyjmenovaných a nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší,
 • zpracování a podání souhrnné provozní evidence za zdroje znečišťování ovzduší prostřednictvím integrovaného systému ISPOP,
 • zpracování provozních řádů vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší včetně schválení místně příslušným Krajským úřadem,
 • zpracování odborných posudků, rozptylových a hlukových studií,
 • kontrolní měření emisí autorizovanou osobou včetně oznámení termínu měření místně příslušné ČIŽP ve stanoveném termínu,
 • spolupráci při jednání s orgány veřejné správy a kontrolách,
 • školení pracovníků v problematice ochrany ovzduší.

Chemické látky a chemické směsi

V souladu se zák. č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů včetně prováděcích předpisů pro Vás provedeme a zajistíme:

 • spolupráci při klasifikaci, balení a označování chemických látek a chemických směsí uváděných na trh v souladu s nařízením CLP,
 • spolupráci při registraci nebo oznamování chemických látek a chemických směsí uváděných na trh v souladu s nařízením REACH,
 • spolupráci při oznamování chemických látek a chemických směsí uváděných na trh prostřednictvím portálu spravovaného Evropskou agenturou pro chemické látky,
 • zpracování nebo aktualizaci bezpečnostních listů chemických látek a chemických směsí uváděných na trh nebo pro vlastní potřebu v souladu s nařízením REACH,
 • spolupráci při jednání s orgány veřejné správy a kontrolách,
 • školení pracovníků v oblasti nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi.

Obalové hospodářství

V souladu se zák. č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých zákonů včetně prováděcích předpisů pro Vás provedeme a zajistíme:

 • registraci Vaší společnosti do systému autorizované obalové společnosti EKO-KOM,
 • spolupráci při nastavení a ověření správnosti výpočtových mechanismů pro sestavování kvartálních výkazů o obalech uvedených na trh,
 • na základě poskytnutých podkladů zpracování a elektronické odeslání vyplněných kvartálních výkazů EKO-KOM,
 • spolupráci při jednání s kontrolními a auditorskými orgány,
 • školení pracovníků v problematice obalového hospodářství.

Ekologická újma

V souladu se zák. č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů včetně prováděcích předpisů pro Vás provedeme a zajistíme:

 • zpracování hodnocení Vašich provozů dle této legislativy,
 • spolupráci při jednání s orgány veřejné správy a kontrolách.

Prevence závažných havárií

V souladu se zák. č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi pro Vás provedeme a zajistíme:

 • zpracování protokolu o zařazení / nezařazení objektu dle této legislativy,
 • spolupráci při jednání s orgány veřejné správy a kontrolách.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat - napište nám nebo volejte 603 554 674.