Vyhledat v textu

Zkoušky těsnosti

Nabízíme Vám provedení těsnostních zkoušek prostřednictvím vlastních odborně způsobilých osob u všech nádrží a jímek bez ohledu na použitý materiál a druh skladované závadné látky včetně látek ropného původu. Zkoušky těsnosti provádíme dle platných norem ČSN, v případě potřeby je možné provést zkoušku těsnosti náhradním způsobem. Dále provedeme zkoušky těsnosti nových stavebních objektů pro doložení protokolu o těsnosti místně příslušnému stavebnímu úřadu pro kolaudační řízení.

Povinnost provádět zkoušky těsnosti potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných látek ukládá zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a to nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší. V případě zjištění nedostatků dále ukládá bezodkladně provádět jejich včasné opravy. V případě skladování hnojiv a výluhů z objemných krmiv v nadzemních nádržích umístěných v záchytných vanách o objemu větším, než je objem největší nádrže v nich umístěné, se opakovaná zkouška těsnosti nepožaduje.

Máte povinnost zkoušky těsnosti provádět?

Povinnost provádět zkoušky těsnosti se vztahuje na každého, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu (ve skladovacích nádržích a jímkách o celkovém objemu 1.000 l včetně nebo větších) nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody. 

Kromě zkoušek těsnosti je další povinností nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky, včetně výstupů jejich kontrolního systému pro zjišťování úniku závadných látek a bezodkladně provádět jejich včasné opravy; sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod.

 V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat - napište nám nebo volejte 603 554 674.