Vyhledat v textu

Zkoušky těsnosti

Nabízíme Vám provedení těsnostních zkoušek prostřednictvím vlastních odborně způsobilých osob u všech nádrží a jímek bez ohledu na použitý materiál a druh skladované závadné látky včetně látek ropného původu. Zkoušky těsnosti provádíme dle platných norem ČSN, v případě potřeby je možné provést zkoušku těsnosti náhradním způsobem. Dále provedeme zkoušky těsnosti nových stavebních objektů pro doložení protokolu o těsnosti místně příslušnému stavebnímu úřadu pro kolaudační řízení.

Povinnost provádět zkoušky těsnosti potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných látek ukládá zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a to nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší. V případě zjištění nedostatků dále ukládá bezodkladně provádět jejich včasné opravy. V případě skladování hnojiv a výluhů z objemných krmiv v nadzemních nádržích umístěných v záchytných vanách o objemu větším, než je objem největší nádrže v nich umístěné, se opakovaná zkouška těsnosti nepožaduje.

Máte povinnost zkoušky těsnosti provádět?

Povinnost provádět zkoušky těsnosti se vztahuje na každého, kdo zachází a skladuje zvlášť nebezpečné látky nebo nebezpečné látky bez ohledu na velikost skladovací nádrže, nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu (ve skladovacích nádržích a jímkách o celkovém objemu 1.000 l včetně nebo větších), nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody. 

Kromě zkoušek těsnosti je další povinností nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky, včetně výstupů jejich kontrolního systému pro zjišťování úniku závadných látek a bezodkladně provádět jejich včasné opravy; sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod.

 V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat - napište nám nebo volejte 603 554 674.