Vyhledat v textu

Vzorkování odpadů a odpadních vod

Provádíme vlastními odborně způsobilými pracovníky komplexní proces vzorkování všech druhů odpadů a odpadních vod. Zpracujeme plán vzorkování, vyhotovíme protokol o odběru vzorku, provedeme vlastní odběr vzorku a výsledky laboratorní analýzy akreditované laboratoře vyhodnotíme v souladu se stanovenými limity daných rozhodnutím orgánu státní správy nebo platnou legislativou.

Nejběžnější požadavky kvalifikovaného odběru vzorků:

  • zeminy, jalové horniny, hlušiny, sedimentů, recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu a vybouraných betonových nebo železobetonových bloků využívaných jako náhrada za lomový kámen k účelů, pro které není technicky možné využít recyklát ze stavebního a demoličního odpadu – pro posouzení vhodnosti uložení na povrchu terénu,
  • asfaltových směsí a recyklátů – pro posouzení splnění kritérií, kdy znovuzískaná asfaltová směs je vedlejším produktem nebo přestává být odpadem,
  • ostatních odpadů – pro zpracování základního popisu odpadu a posouzení dalšího nakládání s odpadem,
  • nebezpečných odpadů – pro zpracování základního popisu odpadu, stanovení koncentrace nebezpečných složek odpadu a posouzení dalšího nakládání, příp. hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,
  • kontaminovaných zemin, konstrukcí a vod při mimořádném úniku nebezpečných látek – monitoring v případě havárie,
  • odpadních vod – pro posouzení dodržení stanovených limitů daných rozhodnutím orgánu státní správy nebo kanalizačním řádem v souladu se zák. č. 254/2001 Sb.,
  • technologických odpadních vod – pro posouzení koncentrace nebezpečných látek a jejich vypouštění nebo další úpravu / předčištění.

Naši pracovníci jsou držiteli platných certifikátů Manažer vzorkování odpadů a Manažer vzorkování odpadních vod vydaných Českou společností pro jakost. Laboratorní analýzy vzorků odpadů a odpadních vod provádí smluvní akreditovaná laboratoř, vše v souladu s platnou legislativou a normami ČSN.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat - napište nám nebo volejte 731 897 717.