Vyhledat v textu

Skartace dokumentů

Skartace je nejbezpečnější řešení pro likvidaci písemných dokumentů a nosičů dat s citlivými a důvěrnými údaji, které nemohou být vyhozeny do běžného papírového nebo směsného odpadu. Skartací dokumentů dojde k úplnému znehodnocení dat. Tento nevratný proces je ochranou proti zneužití citlivých a důvěrných informací. Skartační proces probíhá za přísných bezpečnostních podmínek.

Předmětem skartace jsou:

 • písemnosti - účetní doklady, dokumenty, dopisy, smlouvy, objednávky, dodací listy, poukázky, směrnice, poznámky, formuláře, výkresy, mapy, příručky, fotografie, kartotékové listy, průkazy apod.,
 • nosiče dat - CD a DVD nosiče, USB flash, diskety, videokazety a magnetofonové pásky, čipové a identifikační karty, mikrofilmy apod.

Nabízíme tyto činnosti:

 • zpracování cenové nabídky na míru dle Vašich potřeb,
 • nakládku ve Vaší provozovně s případným přetříděním,
 • dopravu na území celé ČR,
 • pronájem bezpečnostních kontejnerů pro průběžné shromažďování dokumentů,
 • výměnu bezpečnostních kontejnerů v pravidelných intervalech nebo dle požadavků,
 • skartace dokumentů včetně alternativního využití rozdrcených materiálů,
 • vystavení protokolu o provedené skartaci,
 • v případě Vašeho požadavku je možná fyzická přítomnost při skartačním procesu.

Výhody a přínosy naší dodavatelské služby:

 • řízený sběr a ochrana citlivých a důvěrných dokumentů před neoprávněnou manipulací s nimi,
 • záruka bezpečné a odborné likvidace dokumentů úplným znehodnocením,
 • shoda procesu s platnou legislativou,
 • úspora provozních a investičních nákladů a času,
 • pořádek v kancelářských a provozních objektech.

Skartační lhůty dokladů dle platné legislativy:

Původce určí počet roků, které určují délku skartační lhůty (doby, za kterou může být dokument skartován). Skartační lhůta začíná běžet prvním dnem roku následujícího po vzniku nebo vyřízení dokumentu a nebo uzavření spisu.

Skartační lhůty podle § 31 a násl. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění:

 • účetní závěrky, výroční zprávy - 10 let,
 • účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtové rozvrhy, přehledy - 5 let,
 • účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví - 5 let.

Skartační lhůty podle § 35a a násl. zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v platném znění:

 • mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění - 30 let,
 • stejnopisy evidenčních listů důchodového pojištění - 3 roky,
 • seznam společníků a členů statutárních orgánů, dozorčí rady za jednotlivé kalendářní měsíce, včetně přehledu o tom, kdy společnost neodvedla pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u obchodních společností - 6 let a 3 roky poté, co bylo dlužné pojistné zaplaceno.

Skartační lhůty podle § 27 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění:

 • všechny daňové doklady rozhodné pro stanovení daně - 10 let od konce zdaňovacího období.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat - napište nám nebo volejte 737 957 317.